woensdag 26 april 2017

Jullie zijn Paasmensen

Als diaken was het dit jaar de eerste keer dat ik de Goede Week meevierde met de federatie Tielt-Winge. Hoewel de liturgie overal ongeveer op dezelfde wijze gevierd wordt, bewoog ik me toch ook een beetje op onbekend terrein omdat er ook plaatselijke gebruiken en gewoontes zijn die ik niet kende.

Goede Week
Chrismamis in Sint-Romboutskathedraal te Mechelen
(c) Jeroen Moens
Op maandag trokken we met een aantal mensen naar de Chrismamis in een tot de nok gevulde kathedraal te Mechelen. In die heel plechtige eucharistieviering worden de oliën om dopelingen, vormelingen en zieke mensen te zalven door de bisschop gezegend. De mis hoort eigenlijk in de ochtend van Witte Donderdag te worden gevierd, maar om praktische redenen wordt ze in ons  vicariaat van  Mechelen en Vlaams-Brabant altijd op maandag gecelebreerd. Nadien was er in het pastoraal centrum gelegenheid tot ontmoeting op een receptie aangeboden door de vicariale ploeg van ons bisdom.
Dinsdagavond vierden we op een intieme wijze een verzoeningsviering in de Sint-Mattheuskerk van Meensel opgeluisterd door het parochiale zangkoor. Het sacrament van de verzoening is een beetje op de achtergrond geraakt in onze streken en dat was ook wel te merken aan de opkomst.

Indrukwekkende Witte Donderdag
Heel anders ging het eraan toe op Witte Donderdag. ’s Middags mocht ik al aanschuiven aan de tafel bij de leden van Okra in Meensel. Het hoogtepunt voor deze dag is echter weggelegd voor ’s avonds.
Witte Donderdag in Sint-Joris-Winge i.s.m
KWB Winge
In een fraai gedecoreerde kerk te Sint-Joris-Winge verzamelde een grote groep gelovigen om het laatste avondmaal en de voetwassing van de leerlingen te herdenken. We zijn de KWB van deze parochie heel erkentelijk voor hun deelname en praktische hulp bij de voorbereiding van deze viering. Nadien nodigde deze vereniging alle aanwezigen uit voor een koffie en koek in het cafetaria van de sporthal waar we ook werden geïnformeerd over de projecten van Wereldsolidariteit, de ngo van beweging.net. Op mijn terugweg naar huis hield ik ook nog even halt bij de dames van de KVLV in Meensel die enkele vrouwen uit het opvangcentrum voor vluchtelingen van Lubbeek hadden uitgenodigd voor een avond over natuurlijke verzorgingsproducten. Nergens was Gods liefde tastbaarder aanwezig dan daar in deze ontmoeting. Donderdag was voor mij één van de meest beklijvende momenten van deze Goede Week omdat liturgie, het gelovig vieren, samenviel met verkondiging, het uitdragen van de Blijde Boodschap en dienstbaarheid (diaconie) het dienen van je medemens. Dat is in zijn diepste wezen christen-zijn.

Op vrijdag trad de parochie van Onze-Lieve-Vrouw Tielt op als gastvrouw. Tryphon en Marcel gingen ons op een heel actuele wijze voor in gebed om stil te staan bij het lijden en sterven van de Heer. Tussen elk gebed door speelde een virtuoze Ludo Vandendries telkens een variante van het lied ‘O hoofd vol bloed en wonden’.

Paasvuur
Zaterdag is een stille dag, maar eens het duister inviel, trokken we naar de kerk. De Paaswake werd gevierd in twee parochies. Priester Paul Schotsmans leidde de dienst in de Sint-Martinuskerk waar
Paasvuur in de kerk van Houwaart
het koor van Tielt de samenzang in de viering ondersteunde. Priester Jos Valvekens en diaken Luc celebreerden in Houwaart, muzikaal begeleid door het parochiale koor. Heel bijzonder: in beide eucharistievieringen werd onze geloofsgemeenschap uitgebreid en gesterkt. Evi Vanmeensel uit Tielt ontving het sacrament van het vormsel in de Sint-Martinuskerk en Lowie Vanfroyenhoven werd in Houwaart gedoopt. Twee mensen die uitdrukkelijk en zeer bewust kiezen om als christenen, om als gezalfde mensen, door het leven te gaan. Wat een mooie getuigenis. Proficiat! In de druk bijgewoonde vieringen zegenden de priesters de Paaskaarsen van de 6 Tieltse parochies die met het Paasvuur aangestoken werden en hernieuwden alle aanwezige gelovigen hun doopgeloften.

Paasmensen
Paasmis in Sint-Mattheüs Meensel
In de hoogmissen van Pasen te Tielt en Meensel-Kiezegem sprak priester Paul Schotsmans zijn genegenheid en dankbaarheid uit voor de vele mensen in onze buurt die vreugde en nieuw leven schenken aan anderen om zich heen. Hij noemt ze Paasmensen: “Het zijn de jonge koppels met hun kinderen waarvan je de liefde vanuit hun gelaat ziet stralen. Het zijn de jonge zorgverleensters in onze woon- en zorgcentra die hun job als een roeping beleven. Het zijn de vele vrijwilligsters en vrijwilligers in onze geloofsgemeenschappen, in Sint-Martinus, in de parochies van Meensel-Kiezegem, in O.L.V.-Tielt, in Sint-Joris-Winge en Sint-Denijs Houwaart. En ja zeker, zijn het niet de ook chiroleidsters en -leiders die ons assisteren in deze paasmis te Tielt en die ervoor zorgen dat er chocolade-eitjes kunnen geraapt worden?”  En bij uitbreiding zijn het natuurlijk alle leiders en monitoren van alle jeugd- en sportverenigingen in onze gemeente! Daar waar Paasmensen onder ons actief zijn, verrijst Jezus opnieuw en mogen we vele tekenen van Hoop ervaren. “De Heer is verrezen, alleluja, alleluja!” Nog een zalige Paastijd aan allen.

Luc Claeys (met dank aan Paul Schotsmans voor de teksten van zijn paashomilie)

woensdag 19 april 2017

Impressies van de Goede Week

Intrede van de diakens tijdens de Chrismamis in Mechelen (c) Jeroen Moens
Zegening van de oliën in de Chrismamis
Witte Donderdag in Sint-Joris-Winge:  lezing van het Evangelie
Voetwassing in Sint-Joris-Winge op Witte Donderdag
Paaswake op 15 april in Sint-Martinus Tielt
Vormsel van Evi Vanmeensel in Sint-Martinus Tielt
Paasvuur in Sint-Denijs Houwaart
Paaskaarsen van drie parochies
Zegening van het doopwater
Doop van Lowie Vanfroyenhoven in de Paaswake te Houwaart
Kinderen rond het altaar bidden het 'Onze Vader' tijdens de Paasmis in Meensel

maandag 17 april 2017

PALMVIERING in TIELT en TAIZÉGEBED in Brussel

Hosanna hey
Na een paar dagen vakantie in Duitsland met het gezin, startte meteen de Goede Week. Op zaterdagavond 8 april hebben priester Paul Schotsmans en ikzelf enorm deugd gehad aan de viering van Palmzondag in de Sint-Martinuskerk van Tielt. Een tot in de puntjes voorbereide viering met aandacht voor de liturgie van de dag en muzikaal prachtig ondersteund is een goed recept voor een aantrekkelijke eucharistieviering. Dat hoorde ik ook van enkele gelovigen na de misviering. De eucharistie van Palmzondag startte achteraan in de stampvolle kerk met de voorlezing van het Evangelie over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Nadien werden de palmtakjes gewijd waarop we met de aanwezige jongeren in processie en met vreugdezang op de tonen van ‘Hosanna hey’ de kerk ingingen op weg naar het altaar, niet nalatend om de palmtakjes die de gelovigen zelf hadden meegebracht overvloedig te besprenkelen met wijwater.

In de liturgie van Palmzondag slaat de sfeer al snel om. Het vreugdevuur dooft wanneer we het lijdensverhaal van Jezus horen. In plaats van een traditionele voorlezing van het Mattheüs Evangelie hoorden we een herwerkte versie met getuigenissen van drie aanwezigen in Jeruzalem: Jozef van Arimathea, Pontius Pilatus en de soldaat aan het kruis. Gelukkig is elke eucharistieviering ook een doortocht naar Pasen en ondanks de zware tekst van het stervensverhaal weten en geloven we dat de Heer leeft en onder ons is. Pasen wenkt…

Taizé in Brussel
Nog sterk onder de indruk van de mooie viering in Sint-Martinus Tielt en de vele aanwezigen spoedde ik me naar Brussel om een Taizégebed mee te bidden. Het was een initiatief van de jeugddiensten van onze Kerkgemeenschap. Een goed en kleurrijke gevulde basiliek van Koekelberg met jongeren uit het ganse land bad mee met de broeders van Taizé en enkele Belgische bisschoppen. In een Taizégebed worden heel veel liederen gezongen met korte teksten, die je al heel vlug kunt meezingen. Telkens wordt er een evangelieverhaal voorgelezen, een voorbede geformuleerd, het Onze Vader gebeden en een stil moment voorzien. Deze keer was er ook een bezinning door broeder Alois, de overste van de broedergemeenschap in Taizé en een kort woordje van onze aartsbisschop, Jozef kardinaal De Kesel.

Broeder Alois, zei dat de gemeenschap op zoek is naar nieuwe wegen van vertrouwen en hoop. Eén van die wegen is het getuigen van de barmhartigheid van onze God.  “De barmhartigheid maakt deel uit van de identiteit van God: God is Liefde”, zei hij. “Jezus wilde ons laten zien dat de tederheid van God er is voor ieder van ons, maar toch in het bijzonder nog meer voor zij die zich verlaten voelen, voor zij die zich van God verwijderd hebben en zij die gekwetst zijn.”

Geven en ontvangen
Wanneer we de liefde van God ontvangen staan we open voor de mooie dingen in het leven zoals bijvoorbeeld de schoonheid van de natuur. Dankzij die ervaringen kunnen we ook ons hart openen voor zij die lijden en naar hen toe stappen. We ontdekken dat ook zij ons iets te vertellen hebben. Het gaat er hem niet alleen om hen te helpen, maar ook naar hen te luisteren en zelfs van hen gaven te ontvangen. Zij kunnen ons zelfs helpen een meer intieme band met Jezus te smeden. We kunnen door hen Jezus dienen.

Broeder Alois verwees ook naar de omwentelingen in onze samenleving en de komst van de vele vluchtelingen en migranten naar Europa. Ook in Taizé worden twee christelijke gezinnen uit Irak, één islamitisch gezin uit Syrië en enkele jonge mannen uit Soedan, Eritrea en Afghanistan opgevangen. Daarover vertelde hij: “Ik houd niet op hen te zeggen dat het God is die hen naar ons toegezonden heeft.”

Om de spanningen en omwentelingen rondom ons de baas te kunnen moeten we een krachtige inwendige beslissing nemen, zei broeder Alois. Voor ons christenen, bestaat ze daarin, dat we ons onderdompelen in de Blijde Boodschap van het Evangelie. Het geloof, het vertrouwen in God, kan geen kleine werkelijkheid zijn aan de rand van ons bestaan. Het komt erop aan Christus steeds centraal te plaatsen in ons leven. Dat is de mooiste opdracht op weg naar Pasen! Om ons te sterken moeten we durven vertrouwen in de kracht van de heilige Geest, zelfs al is Hij onzichtbaar. Hij is er toch in onze harten en in de wereld.

Het enthousiasme in de kathedraal en de blijdschap die de aanwezigen uitstraalden, waar onder vele jongeren, gaven me weer kracht om verder te gaan. Het is een aanzet om ook in Tielt-Winge te blijven geloven in een Kerk die levenskrachtig is en veerkracht heeft.

Diaken Luc Claeys


Foto’s met toelating van en dank aan © Koen Van den Bossche

woensdag 12 april 2017

Jezus is verrezen. Hij is waarlijk verrezen. Halleluja!

Woensdag 12 april, nog enkele dagen en het is Pasen. De vastenkalender van Broederlijk Delen zoomt in op de drie intense dagen die volgen en die ook wij in de parochies van Tielt-Winge samen vieren.


WITTE DONDERDAG 13 april 2017
Op het laatste avondmaal wast Jezus de voeten van zijn leerlingen. We vieren in de Sint-Joriskerk te Winge de instelling van de eucharistie en herhalen de voetwassing. We danken de KWB van Sint-Joris-Winge voor de samenwerking om aan deze viering een feestelijk karakter te geven. Iedereen is welkom om 19:00 uur in de kerk van Sint-Joris-Winge. 

GOEDE VRIJDAG 14 april 2017
Uit de vastenkalender: “Goede Vrijdag is geen dag als alle andere dagen. Het is een dag die een onbehaaglijk gevoel achterlaat. Het is de dag die ons de grond van ons bestaan in het vizier brengt.” Wim Collin sdb.
Jezus sterft aan het kruis. We bidden de kruisweg en vereren het kruis in een gebedsdienst in de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Tielt. Samenkomst om 19:00 uur in de kerk.

STILLE ZATERDAG 15 april 2017
Stille zaterdag is een heilige dag, schrijft priester Erik Galle. De stilte van deze dag staat in het teken van verbondenheid.
Wanneer het duister intreedt gaan we naar de kerk om het feest van de eeuwige verrijzenis te vieren. Het is Pasen. Jezus leeft midden onder ons!

Paasvieringen:
Zaterdag 15 april 2017
Sint-Martinuskerk te Tielt  19:00 uur Paaswake met vormsel van Evi Vanmeensel.
Sint-Denijskerk te Houwaart 20:00 uur Paaswake met doop van Lowie Vanfroyenhoven.
Zondag 16 april 2017
Sint-Mattheuskerk te Meensel 09:00 uur. Plechtige Paasviering.
Onze-Lieve-Vrouwkerk te Tielt 10:30 uur. Plechtige Paasviering m.m.v. Chiro Jevati Tielt. Nadien Paaseierenraap.


Een gezegend Paasfeest aan iedereen!

woensdag 5 april 2017

Ik wens u een Goede Week

Mijn vastenkalender wordt steeds dunner. Nog 3 dagen en dan start de Goede Week. Zaterdagavond 8 april vieren we in de Sint-Martinuskerk al Palmzondag. Op zondag 9 april doen we dat ook in de Sint-Pieterskerk van Kiezegem en in Sint-Joris-Winge. Ik kijk echt uit naar die Goede Week want het is wellicht de mooiste en de meest intense week van het kerkelijke jaar. De pastorale ploeg hoopt van harte dat veel mensen met ons zullen meevieren, niet alleen op Palmzondag maar dat ze ook meegaan naar Mechelen voor de chrismaviering in de kathedraal of naar de kerk komen voor de verzoeningsviering op dinsdag, de herdenking van het laatste avondmaal op Witte Donderdag en de kruisweg op Goede Vrijdag.

Vreugde slaat om in droefenis
Palmzondag begint met een intense vreugde. Buiten of achteraan in de kerk worden de palmtakken gewijd en we herdenken hoe Jezus op een veulen Jeruzalem binnentrok en de hele stad in beroering raakte. Palmtakken wuiven Hem toe en mantels worden als een rode loper uitgerold. Jezus wordt als een echte redder in de stad onthaalt en we zingen in de kerk 'Hosanna in den hoge'.  (Naar Wim Collin sdb over Palmzondag 9 april in de vastenkalender)

Samenspel
Al snel slaat de sfeer om. Jezus is niet de koning die het volk verwacht en die Jeruzalem zou bevrijden van de Romeinse bezetter. Ja, Koning is Hij maar niet als andere koningen, Hij is een vredelievende vorst. Tijdens de woorddienst wordt voor de eerste maal deze week het lijdensverhaal voorgelezen. Trouw aan Zijn Vader wordt Jezus als een martelaar geofferd en sterft aan het kruis. Het begin van een straffe week waarop we iedereen, jong en oud, beter nog jong mét oud uitnodigen. Het is een uitgelezen moment waarop grootouders kinderen en kleinkinderen kunnen vragen om mee te gaan en waarop eerstecommunicanten en vormelingen hun ouders kunnen aansporen om de vreugde die zij aan de catechese beleven samen te delen.
Over samenspel schrijft priester Galle in zijn column en gebed op de vooravond van Palmzondag."Als je anderen meebrengt dan pas zal ik gelukkig zijn, uit vele monden klinken melodieën mooier. Hoe kon ik dat vergeten? Leer mij eens en voorgoed, God dat Gij houdt van samenzang en solozang niet aan U is besteed."

Luc Claeys, diaken


Palmzondag met palmwijding
Za 8 april
Zo 9 april
Sint-Martinus Tielt
Sint-Pieter Kiezegem
Sint-Joris-Winge
18:00
09:00

10:30
Eucharistie
Eucharistie

Eucharistie
Chrismamis
Ma 10 april
Sint-Rombouts Mechelen
19:30
Eucharistie
Verzoeningsviering
Di 11 april
Sint-Mattheus Meensel
19:00
Gebedsviering
Witte Donderdag
Do 13 april
Sint-Joris Winge
19:00
Eucharistie
Goede Vrijdag
Vr 14 april
Onze-Lieve-Vrouw Tielt
19:00
Gebedsdienst
PAASWAKE
Za 15 april
Sint-Martinus Tielt
Sint-Denijs Houwaart
19:00
20:00
Eucharistie
Eucharistie
PASEN
Zo 16 april
Sint-Mattheus Meensel
Onze-Lieve-Vrouw Tielt
09:00

10:30
Eucharistie

Eucharistie
Beloken Pasen
Za 22 april
Zo 23 april

Sint-Martinus Tielt
Sint-Pieter Kiezegem
Sint-Joris-Winge
18:00
09:00

10:30
Eucharistie
Woord- en communiedienst
Eucharistie
Derde zondag in de Paastijd
Za 29 april

Zo 30 april
Sint-Martinus Tielt

Onze-Lieve-Vrouw Tielt
18:00

10:30
Eucharistie 5de zondag/maand
Vormsel

woensdag 29 maart 2017

God op de eerste plaats en vertraging gewenst

God op de eerste plaats en vertraging gewenst
Bladerend door de vastenkalender van Broederlijk Delen bleef ik hangen bij het artikel over Godsbeleving in Burkina Faso. Net als bij ons manifesteren zich verschillende godsdiensten in de samenleving. Lore Raport, van Broederlijk Delen, schrijft dat de wereld wat kan leren van de tolerantie en het bodemloze respect van de Burkinezen tegenover hun andersgelovige medeburgers. In eenzelfde gezin is niet iedereen noodzakelijk aanhanger van dezelfde godsdienst. Zo is dat ook bij Michel Tindouré, een jongeman uit Gourcy, een stad ten noorden van Ouagadougou. Zijn vader is moslim, zijn moeder katholiek, maar zelf koos hij voor het protestantisme “omwille van de sfeer en de muziek tijdens de diensten.” Geloofsbeleving in Burkina Faso is heel persoonlijk, maar algemeen geldt: “Wende ya Wende, God is God en God staat altijd op de eerste plaats.”

Christen worden is een persoonlijke keuze
Ook in onze samenleving geldt dat we niet meer als christenen geboren worden, maar wordt een geloofsovertuiging meer en meer een persoonlijke keuze is. Daarom vind ik het belangrijk dat in onze gezinnen, in de scholen en in de catechese helder uitgelegd wordt waar ons geloof voor staat. Soms probeert men het geloof te herleiden tot algemeen menselijke waarden, die wel belangrijk zijn, maar waarin God en Jezus worden weggemoffeld. Het is me al verschillende keren overkomen dat ik teksten voor een eucharistieviering aangeboden krijg, waar lezingen vervangen worden door weliswaar mooie verhaaltjes, maar waarin God niet meer spreekt. Dan staat God niet op de eerste plaats. Als we jongeren en volwassenen opnieuw willen warm maken en begeesteren, als we ze in de toekomst willen laten kiezen voor het christendom, dan zal dat niet kunnen door Hem dood te zwijgen, Hem naar de achtergrond te duwen en onze godsdienstige liederen te vervangen door hippe songs uit de hitparade en musicals, hoe mooi ze ook zijn.

Vertraging gewenst
Priester Erik Galle schrijft even verder in de vastenkalender dat de veertigdagentijd een veertigdagenkuur is om snelheid te minderen in het leven. Wie zijn tempo vertraagt, ontmoet soms andere mensen langs de weg of ziet in welke mooie streek hij zich eigenlijk bevindt. Dat ervaar ik ook hier in Tielt-Winge. Als ik de kans zie en de tijd of het weer laat het toe, dan neem ik al eens de fiets naar een afspraak. Ik kan dan genieten van het golvend landschap, ook al zijn er enkele kuitenbijters bij. Al fietsend onderweg word ik al eens aangesproken door medeparochianen en dan maken we een praatje. Dat menselijk contact doet me deugd en het herinnert me eraan dat God alleen maar mensen heeft als zijn instrumenten om in onze samenleving werkzaam te zijn en zijn droom te helpen waarmaken.


Sint-Jozefkapel in Houwaart, een rustig plekje om te bidden
Het liefst van al zou ik nog te voet gaan, maar dat laat de agenda niet toe. Toch sloot ik me op 19 maart aan bij de bedevaarders die zingend en biddend optrokken naar de Sint-Jozefkapel in Houwaart. Ook dat is een manier van stilvallen. De ouderen onder hen herinnerden zich hoe vroeger het hele dorp met de fanfare erbij opging naar de kapel. Zo massale stoeten zullen we in de toekomst wel niet meer meemaken, maar een zondagse tocht met kandidaat eerstecommunicanten en vormelingen, samen met hun ouders, voorafgegaan door een kort catechetisch moment en een afsluitende ontmoeting met koffie, chocolademelk of een fruitsap. Dat moet toch mogelijk zijn. Of is dat teveel gedroomd?

Zelf bladeren in de vastenkalender kunt u nog steeds op het internet. Surf naar https://issuu.com/toonvw/docs/vastenkalender_2017

Volgende zondag vragen we uw collecte voor Broederlijk Delen in:
5de zondag in de 40-dagentijd
Collecte Broederlijk Delen

Za 1 april

Zo 2 april
Sint-Denijs Houwaart

St-Mattheus Meensel
Onze-Lieve-Vrouw Tielt
18:00

09:00
10:30
Gezinsviering met eucharistie
Eucharistie
Eucharistie


Diaken Luc Claeys